මීලාද් සැමරිය හැකිද?

Posted in ඉංග්‍රීසි බයාන් | Tagged , , , , , , , , | ඔ‌බේ අදහස

සියලුම නබි වරු උගත්ය. එබැවින් උම්මි නබි යන වදෙනහි අරුත කුමක් ද?

-මව්ලවි අල් හාෆිල් ඉහ්සාන් ඉක්බාල් කාදිරි ගෙනි. පරිවර්තනය -අෆ්නාන් මර්සූක් ලිවීමේ වැදගත්කම. නූන්* පන්හිඳෙන් ද එයින් තබන ලද සටහනින්ද ශපතය. (කලම් 68:1) (*අරාබි හෝඩියේ අකුරකි; … තවදුරටත් කියවන්න

Posted in ලිපි | Tagged , , , , , | ඔ‌බේ අදහස

හාෆිස් ඉහ්සාන් ඉක්බාල් කාදිරි ගෙනි පරිවර්තනය- අෆ්නාන් මර්සූක් උපතට පෙර සිට ඇසීමේ ශක්තිය “මනුෂ්‍යයනට හජ් කිරීමට අඩගාව. ඔවුහු පයින් ද සෑම දුරස්ථ වූ මාර්ගයන්ගෙන්ම එන … තවදුරටත් කියවන්න

Posted in සුවි‌ශේෂී ගුණාංග | Tagged , , , , , , , , | ඔ‌බේ අදහස

ජව්ෆර් සාදික් මව්ලිද්

කනට මිහිරක්, මනට තෘප්තියක්. වැල්ලවත්ත ෆත්හුස් සලාම් මද්රසා හි සිසුවියන් හා ආලිමා වරුන්ගේ සුමිහිරි ජව්ෆර් සාදික් මව්ලිද්  සජ්ජායනවට සවන් දෙමු. එය ඔබව මිහිරි ලොවකට කැඳවා … තවදුරටත් කියවන්න

Posted in Uncategorized, මද්හු (ගුණ ගායනා), ඹ්ඞියෝ පට | Tagged | ඔ‌බේ අදහස

දෙවන මහා ‘අකීදා’ සමුළුව

අස්සුන්නාහ් පදනම මගින් ‌දෙවන වරටත් සංවිධානය කරනු ලබන  සමස්ත ලංකා අහලුස් සුන්නාහ් වල් ජමාඅත් ‌  මහා ‘අකීදා’ සමුළුව ‌ඉන්ෂා අල්ලාහ් මෙම  මස 10 වන දින … තවදුරටත් කියවන්න

Posted in පුවත් | ඔ‌බේ අදහස

මුහම්මද් (එතුමාණන් මත ශාන්තිය විහි‌දේවා)

මෙය  ඉස්ලාමය හා නබි නායක උතුමන් පිළිබඳව ප්‍රචාරය කරනු ලබන වැරදි මත නිවරධි කිරීම අරබයා  මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ පළවූ පොත් පින්චකින් උපුටා ගන්නා ලද ලිපියක පරිවර්තනයක කොටසකි. … තවදුරටත් කියවන්න

Posted in Uncategorized, විවිධ | ඔ‌බේ අදහස

10. නබි උපතින් පසු සිදු වූ සිදුවිම්

09 නබි උපත පිළිබඳ තවත් ‌තොරතුරු ..හා බැඳේ ආමිනා මව් තුමිය තම දරුවා ‌‌ගේ සුන්දර මුහුණ ‌වෙත තම ‌දෙ‌නෙත් ‌යොමු කළාය. එය පුන්‌සඳක්‌  ‌මෙන් බැබලෙමින් … තවදුරටත් කියවන්න

Posted in සීරාහ් (ජීවිත කතාව) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | ඔ‌බේ අදහස

සජීවී යුධ විස්තර ප්‍රකාශය

අප නබිඳුන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ) තුමාණන්හට ඉල්මුල් ගයිබ් ‌හෙවත් අදිසි දෑ සියල්ල පිළිබඳව ඥානයක් තිබුනි.,  බුහාරි ග්‍රන්ථය ‌ගෙන හැර දක්වන ‌මෙම සිදුවීම අප නබි  … තවදුරටත් කියවන්න

Posted in ඉල්මු ල් ගයිබ් (ගුප්ත ඥාණය) | Tagged , , , , , , | ඔ‌බේ අදහස

05 කසීදතුල් විත්රීයා පරිච්‌ඡේදය ත්සා (ث) කවි අංක 88 සිට 116 දක්වා

පබැඳුම මාදිහුර් රසූල් අල්ලාමා අබූ බක්රිල් බග්දාදී රහිමහුල්ලාහ් මාදිහුර් රසූල් අල්ලාමා සදකතුල්ලාහිල් කාහිරි රහිමහුල්ලාහ් පරිවර්තනය: මුස්නද් සුෆියාන් *************************** صَــلَاةٌ وَتَــسْــلِـيـمٌ وَاَزْكَـى تَــحِـيـَّـةِ عَلىَ سَيِّدٍ عَنْهُ … තවදුරටත් කියවන්න

Posted in Uncategorized | ඔ‌බේ අදහස

‌ෙ‌වෙද්ය සාකිර් නායික් ‌ගේ ප්රකාශයට අභි‌යෝගයක්

වසීලා ‌හෙවත් දුආ කිරී‌මේ දි අ‌න් ‌කෙ‌නෙකු‌ගේ මැදිහත්වීම ශුද්ධ වු කුර්ආන‌යේ 25 කට අධික වැකි සංඛ්යාවක් පිටු දකිනා බව පැවසු සුප්රසිද්ධ ‌දේශක ‌ෙ‌වෙද්ය සාකිර් නායික් … තවදුරටත් කියවන්න

Posted in පුවත් | ඔ‌බේ අදහස